Green Weddings

Mijn website adres is: http://www.greenweddings.nl.

Green Weddings respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met de betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo mogelijk te kunnen uitoefenen.

Door gebruik te maken van www.greenweddings.nl accepteert u het privacybeleid.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook : ‘ De beheerder’): Green Weddings, gevestigd te Broekhovenseweg 46, 5021LE Tilburg, KvK-nummer 74545701. 

Artikel 2 – De verweking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Green Weddings. Onder persoonsgegevens worden verstaan : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u: 
 • Naam 
 • Adresgegevens
 • E-mail adres(sen) / telefoonnummer (s) 

Artikel 3 – Doel van de verwerking 

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Een offerte kunnen versturen die door u is opgevraagd 
 • Het afhandelen van betalingen 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren 
 • En als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals het opleveren van gegevens tijdens de belastingaangifte

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@greenweddings.nl
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst t ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@greenweddings.nl
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn van de gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Roza Janssen, Green Weddings, info@greenweddings.nl, +31614520490. 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 november 2019 tot nader order.